เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้เนื้อหอมในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-62
2009 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 1-16