การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์, "Impact of Marketing Factors on the Car Owners’ Decisions of NGV Usages in Chonburi Province ", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Financial Markets, Good Governance, and Economic Development: Challenge and Prospects", 24 พฤศจิกายน 2008, Dar-es-Salaam สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
Publish Year National Conference 1
2010 inนางฤดี ธีระวนิช, "การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย