การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0