Person Image

Administration

Education

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

Expertise Cloud

acid soilacid soilsacid sulfate soilanaerobic respirationapplicationartificial ageingBarley SeedCassavacontaminant varietiescultivationDefenses MechanismDeteriorationdisinfectionEC50economic cropselectrical dischargeethanolFabaceaegerminationgermination percentagehybrid nonthermal plasmaHydroprimingHydro-Primingindica riceKNO3 solutionMaizeMean radicle emergence timemitochondrionmodified breath analysermorphologyorganicOryza sativaosmoprimingpoor seedling vigorpriming techniquesrapid germinationResearch Funding AssessmentResearch Impact AssessmentReturn on Research Funding Assessmentricerice seed germinationRubber TreesalinitySeedseed deteriorationseed enhancementseed germinationSeed Moisture Sorption Characteristicseed primingseed qualitySeed Science and Technologyseed vigorSeed vigor classificationSeed GerminationSingle countsSoil temperature stressspeed of germinationSRI-organicStorabilitystored mRNA levelsustainable rice productionsystem of rice intensificationuniformity of germinationuniformity of germinationUTLIEFViabilityVigna radiatawater uptakeZea maysการคลายการพักตัวการทดสอบความงอกรากแรกเกิดการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทำลายการประมวลผลภาพถ่ายการประเมินความมีชีวิตการประเมินผลกระทบงานวิจัยการประเมินผลการวิจัยการประเมินผลผลิตอ้อยตอการเพาะปลูกการลดความชื้นการวิเคราะห์ภาพถ่ายการเสื่อมคุณภาพการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การแสดงออกของยีนการอบแห้งเกษตรกร 4.0เกษตรกร4.0ข้าวข้าว ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การงอกรากแรกเกิด การตรวจนับครั้งเดียวขาวดอกมะลิ105ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสังข์หยดพัทลุงเขตทุ่งรังสิตความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความงอกความชื้นสัมพัทธ์ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความสม่ำเสมอคุณภาพเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์

Interest

Seed Science and Technology

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge PlasmaKhamsen N., Onwimol D., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K., Srisonphan S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
8(30),pp. 19268-19275
45
2Effect of seed priming with different concentrations of potassium nitrate on the pattern of seed imbibition and germination of rice (Oryza sativa L.)Ruttanaruangboworn A., Chanprasert W., Tobunluepop P., Onwimol D.2017Journal of Integrative Agriculture
16(3),pp. 605-613
10
3Seed storage protein extraction and gel pH gradient for cucumber varietal identification via an ultrathin-layer isoelectric focusing techniqueOnwimol D., Chanpreme S., Thongket T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(5),pp. 902-911
4
4Arrest of cell cycle associated with delayed radicle emergence in deteriorated cucumber seedOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2012Seed Science and Technology
40(2),pp. 238-247
4
5Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
41(1),pp. 97-107
1
6Integral effect of seed treatments and production systems for sustainability of rice production under acid soilMgaya A., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D.2016Journal of Agronomy
15(3),pp. 122-129
1
7Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
18(11),pp. 2435-2445
0
8Varietal verification of Thai rice using ultrathin layer isoelectric focusing of seed proteinsJiamtae P., Onwimol D., Chanprasert W., Thongket T., Prasertsak A.2017ScienceAsia
43(3),pp. 145-154
0
9Seeds enhancement technique as tool to improve rice germination and seedling establishment in high soil temperature stressMaumba M., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D., Sarobol N.2018Journal of Agronomy
17(4),pp. 209-215
0
10Hybridity test of cucumbers via ultrathin layer isoelectric focusing technique using water as the extraction bufferOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(5),pp. 689-695
0
11Seed vigor classification using analysis of mean radicle emergence time and single counts of radicle emergence in rice (Oryza sativa L.) and mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Onwimol D., Chanmprasert W., Changsee P., Rongsangchaichareon T.2016Agriculture and Natural Resources
50(5),pp. 345-350
0