Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Artificial neural networkCrop Physiologygermination percentageHyperspectral imagingImage analysisindica riceindustrial wastewater reuseIonic windKNO3 solutionNon-destructive testingNonthermal plasmaNutritionPostharvest ManagementriceRice (Oryza sativa L.)Rice seedrice seed germinationRubber Treesalinitysalt stressSaponin removeSeedseed deteriorationseed enhancementseed germinationseed longevitySeed Moisture Sorption CharacteristicSeed Physiologyseed primingseed qualitySeed Science and TechnologySeed storageSeed technologySeed vigorSeed vigor classificationSeed Germinationsilver-nanoprimingSingle countsSoil temperature stressSpeed of GerminationSRI-organicStorabilitystored mRNA levelSurface modifcationSurface wettabilitysustainable rice productionSVRicesystem of rice intensificationuniformity of germinationuniformity of germinationUTLIEFvelocity uniformityViabilityVigna radiataWater absorptionwater imbibitionwater uptakeWettingYield physiologyZea maysกัญชงกัญชาการคลายการพักตัวการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมการทดสอบความงอกรากแรกเกิดการทดสอบโดยไม่ทำลายการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทำลายการประมวลผลภาพถ่ายการประเมินความมีชีวิตการประเมินผลกระทบงานวิจัยการประเมินผลการวิจัยการประเมินผลผลิตอ้อยตอการเพาะปลูกการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้ด้วยเครื่องการลดความชื้นการวิเคราะห์ภาพถ่ายการเสื่อมคุณภาพการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การแสดงออกของยีนการอบแห้งเกษตรกร 4.0เกษตรกร4.0เกษตรยั่งยืนข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสังข์หยดพัทลุงเขตทุ่งรังสิตความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ความงอกความงอกของเมล็ดพันธุ์ความชื้นสัมพัทธ์ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พลาสมาเย็นเมล็ดพันธุ์

  Interest

  Seed Science and Technology

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2562 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 61 เรื่อง (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge PlasmaKhamsen N., Onwimol D., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K., Srisonphan S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(30),pp. 19268-19275
  121
  2Effect of seed priming with different concentrations of potassium nitrate on the pattern of seed imbibition and germination of rice (Oryza sativa L.)Ruttanaruangboworn A., Chanprasert W., Tobunluepop P., Onwimol D.2017Journal of Integrative Agriculture
  16(3),pp. 605-613
  56
  3Seed vigor classification using analysis of mean radicle emergence time and single counts of radicle emergence in rice (Oryza sativa L.) and mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Onwimol D., Chanmprasert W., Changsee P., Rongsangchaichareon T.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 345-350
  8
  4Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
  18(11),pp. 2435-2445
  8
  5Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
  41(1),pp. 97-107
  7
  6Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low TemperatureJeammuangpuk P., Promchote P., Duangpatra J., Chaisan T., Onwimol D., Kvien C.K.2020International Journal of Agronomy
  2020
  6
  7Responses of Rice Seed Quality to Large-Scale Atmospheric Nonthermal PlasmasRongsangchaicharean T., Srisonphan S., Onwimol D.2022Plasma Chemistry and Plasma Processing
  6
  8Effect of dielectric barrier discharge plasma on rice ( Oryza sativa L.) seed hydration and hygroscopicityRongsangchaicharean T., Ruangwong K., Onwimol D., Tephiruk N., Suwannarat S., Srisonphan S.2022Journal of Physics D: Applied Physics
  55(36)
  5
  9Seed storage protein extraction and gel pH gradient for cucumber varietal identification via an ultrathin-layer isoelectric focusing techniqueOnwimol D., Chanpreme S., Thongket T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 902-911
  4
  10Arrest of cell cycle associated with delayed radicle emergence in deteriorated cucumber seedOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2012Seed Science and Technology
  40(2),pp. 238-247
  4
  11Germination and salinity tolerance of seeds of sixteen fabaceae species in Thailand for reclamation of salt-affected landsKu-Or Y., Leksungnoen N., Onwimon D., Doomnil P.2020Biodiversitas
  21(5),pp. 2188-2200
  3
  12Integral effect of seed treatments and production systems for sustainability of rice production under acid soilMgaya A., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D.2016Journal of Agronomy
  15(3),pp. 122-129
  3
  13Responses of seed vigour and germination of maize to plasma-activated water priming, silver-nanopriming and green silver-nanoprimingThongmak W., Ruangwong K., Wongkaew A., Srisonphan S., Onwimol D.2022Seed Science and Technology
  50(1),pp. 117-131
  3
  14Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  2
  15Varietal verification of Thai rice using ultrathin layer isoelectric focusing of seed proteinsJiamtae P., Onwimol D., Chanprasert W., Thongket T., Prasertsak A.2017ScienceAsia
  43(3),pp. 145-154
  2
  16Seeds enhancement technique as tool to improve rice germination and seedling establishment in high soil temperature stressMaumba M., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D., Sarobol N.2018Journal of Agronomy
  17(4),pp. 209-215
  0
  17Hybridity test of cucumbers via ultrathin layer isoelectric focusing technique using water as the extraction bufferOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 689-695
  0
  18Management of early harvesting time and drying temperature on maize (Zea mays l.) seeds storability and seeds vigorTrakunpaisan N., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Bredemeier M.2021Asian Journal of Plant Sciences
  20(4),pp. 555-559
  0
  19Management of source-sink balance for maintaining seed vigor and storability of maizeKaewchuai S., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Chitbanchong W., Bredemeier M.2021OnLine Journal of Biological Sciences
  21(3),pp. 199-205
  0
  20SVRICE: AN AUTOMATED RICE SEED VIGOR CLASSIFICATION SYSTEM VIA RADICLE EMERGENCE TESTING USING IMAGE-PROCESSING, CURVE-FITTING, AND CLUSTERING METHODSYimpin A., Sermwuthisarn P., Phimcharoen W., Chaisan T., Onwimol D.2022Applied Engineering in Agriculture
  38(6),pp. 831-843
  0