การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun,, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Harboring Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type IX, Isolated from a Fatal Bacteremic Pneumonia Case", Microbial Resource Announcements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม 2021, หน้า e00616-1-2
2019 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSaowarat Deekae, exSunee Chayangsu, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Genomic characterization of an emerging blaKPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in Thailand", Scientifc Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-18521-7-18521