การพัฒนาวิธี Multiplex Polymerase Chain Reaction สำหรับตรวจหายีนดื้อยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินที่ถ่ายทอดทางพลาสมิดในปฏิกิริยาเดียว