ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม non fermenter ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม