ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, "ผลยับยั้งของกรดอินทรีย์บางชนิดต่อการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus sp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 343-346
2013 exนางสาวสุดารัตน์ เขาแก่ง, exนางสาวชนัญญา ช?วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถของเชื้อราสร้างสารพิษออคราทอกซิน เอ แยกจากข้าวกล้องของไทย", วารสารวิทยาศาาตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 303-306
Publish Year International Conference 1
2014 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, exนางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Aspergillus section Flavi from rice in Thailand and their aflatoxins producing ability", The 10th International Mycological Congress, 3 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวนเรศ บางศิริ, exสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "สารพฤกษเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพจุลินทรีย์ในข้างกล้องและข้างสีต่างสายพันธ์ุจาก 20 จังหวัดของไทย", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ, 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย