Conference

Article
สารพฤกษเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพจุลินทรีย์ในข้างกล้องและข้างสีต่างสายพันธ์ุจาก 20 จังหวัดของไทย
Conference
การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ
Class
ชาติ
Date
30 สิงหาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-