Journal

ความสามารถของเชื้อราสร้างสารพิษออคราทอกซิน เอ แยกจากข้าวกล้องของไทย
วารสารวิทยาศาาตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
44
3 (พิเศษ)
303-306
กันยายน - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-