การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำข้าวและโปรตีนรำข้าว

Publish Year National Conference 4
2014 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exPunlapa Vutdhipapornkul, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Development of niosomes entrapped with Riceberry bran protein hydrolysate", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), Chiang Mai University, Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012 , 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exน.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ, "การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนส องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของน้ำมันรำข้าวไรช์เบอร์รี่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวจันทิมา หอมกลบ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย