โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Publish Year International Journal 1
2023 exThatthep Pongritsakda, exYasuhide Sakamoto, exJiajie Wang, exYoshishige Kawabe, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Komai , exNoriaki Watanabe , "Prediction of 1,4-Dioxane Migration in Groundwater and Evaluation of Remediation Measures in an Illegal Dumping Site Using a 2D-Numerical Model", Sustainability , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023
Publish Year International Conference 1
2022 exArnon Phongkula, inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกอร สีมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Groundwater Resources Planning and Development in Eastern Economic Corridor (EEC) with an Integrated Spatial Plan and Public Participation", THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19, 26 - 27 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย