Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioresource of Science), Hiroshima University, JAPAN, 2560
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ภาวะหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยAgricultural Cooperativebehaviorconsumer acceptabilityCooperative in Thailand.Debt Analysisdomestic Japonica riceFactorneedpreferencesavings cooperativeThe Personal FactorsThe Service ExpectationThe Service-Receiving BehaviorThe Servicesกรมชลประทานกระบวนการรวมกลุ่มการจัดการฟาร์มการจัดเก็บรายได้การบริหารจัดการการประเมินศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรการผลิตสุกรการพัฒนาความเข้มแข็งการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลการรวมกลุ่มการวัดระดับความรู้การสร้างแบบทดสอบการให้บริการเกษตรศาสตร์เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลความคาดหวังต่อการใช้บริการความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความต้องการค่าใช้น้ำบาดาลค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเครื่องวัดปริมาณน้ำชุมชนบางกะเจ้าธรรมาภิบาลปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคลแผนที่น้ำบาดาลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการพัฒนาชาติพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมาตรฐานอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนศักยภาพน้ำบาดาลเศรษฐศาสตร์สหกรณ์สร้างคนสหกรณ์ออมทรัพย์แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่อาเซียน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, การจัดการฟาร์ม, การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องภาควิชาสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)