โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Price and Profitability From Two-Quality Retread Tire", KnE Life Sciences, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 159-164
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Price and Profitability From Two-Quality Retread Tire", The 2nd International of Agro-Industry, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Matsuyama ญี่ปุ่น