Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), The Ohio State University, United States of America, 2556
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Bipolaris oryzaeEffectoreffector geneEndogenous salicylic acidExserohilum turcicumfluorescence detectionfungal causal agentfungal endophytesfungicide resistancegenetic diversitygenetic variationnanoparticleNatural productsNorthern corn leaf blightoccurrence frequencyOrganic Farming System (OFS)Oryza sativa L.Seed borne diseasePathogenicity assaysPlant extractPlumeria rustpreformed substanceprotein stabilityPyricularia oryzaeqPCRquiescent infectionrDNA-ITSreactive oxygen speciesresistant gene Resistant genesRiceRice blastrice immunityseed coatingseed treatmentSoil fungisoil-borne fungispecies diversitySustainable farmingSustainable Farming System (SFS)Thai Jasmine riceTLC bioassayVNTR markerYield stabilityzinc oxidezinc oxide เ ชื้อราก่อโรคไหม้การเข้าทำลายการคลุกเมล็ดการเคลือบเมล็ดการงอกของสปอร์การจัดการโรคใบจุดข้าวการจำแนกเชื้อราการตอบสนองการต้านทานโรคไหม้การทำงานของเอนไซม์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวการวินิจฉัยโรคพืชการแสดงออกของยีน(gene expression)ข้าวข้าว สารจากพืชข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดความต้านทานต่อสารเคมีความรุนแรงความสมดุลทางนิเวศวิทยาความหลากหลายทางพันธุกรรมคอปเปอร์ออกไซด์เคอร์วูลาเรีย banana leaf spotจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื้อราก่อโรคเชื้อราก่อโรคใบจุดเชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดเชื้อราก่อโรคไหม้ซิงค์ออกไซด์ไดไธโอคาร์บาเมตทุเรียนใบจุดกล้วยใบจุดข้าวใบจุดสีน้ำตาลใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดพันธุ์กข15ไฟทอปธอร่าไฟโลจีเนติกทรียีน Pi9ยีนต้านทานโรคไหม้ยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันตัวเองของพืชระบบการผลิตพืชแบบยั่้งยืนระบบผลิตพืชเชิงนิเวศระบบผลิตพืชอินทรีย์รูปแบบการก่อโรคโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้โรคไหม้ของข้าวโรคแอนแทรคโนส(anthracnose)สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราอนุภาคนาโนเอนไซม์คิวทิเนส(cutinase)เอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืชเอนไซม์เอนโดโพลีกาแลคตูโรเนส

  Interest


  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The magnaporthe oryzae effector avrpiz-t targets the RING E3 ubiquitin ligase APIP6 to suppress pathogen-associated molecular pattern-triggered immunity in ricesW OAPark C.H., Chen S., Chen S., Chen S., Shirsekar G., Zhou B., Khang C.H., Khang C.H., Songkumarn P., Afzal A.J., Ning Y., Wang R., Bellizzi M., Valent B., Wang G.L., Wang G.L.2012Plant Cell
  24(11),pp. 4748-4762
  392
  2A versatile zero background T-vector system for gene cloning and functional genomicsChen S., Songkumarn P., Liu J., Wang G., Wang G.2009Plant Physiology
  150(3),pp. 1111-1121
  348
  3The E3 Ligase APIP10 Connects the Effector AvrPiz-t to the NLR Receptor Piz-t in RicePark C.H., Park C.H., Shirsekar G., Bellizzi M., Chen S., Chen S., Songkumarn P., Xie X., Shi X., Ning Y., Zhou B., Suttiviriya P., Wang M., Umemura K., Wang G.L., Wang G.L.2016PLoS Pathogens
  12(3)
  121
  4Identification and characterization of in planta-expressed secreted effector proteins from magnaporthe oryzae that induce cell death in riceChen S., Chen S., Chen S., Songkumarn P., Venu R.C., Gowda M., Bellizzi M., Hu J., Liu W., Ebbole D., Meyers B., Mitchel T., Mitchel T., Wang G.L., Wang G.L.2013Molecular Plant-Microbe Interactions
  26(2),pp. 191-202
  109
  5Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicleKaewsalong N., Songkumarn P., Duangmal K., Dethoup T.2019Journal of Plant Pathology
  101(2),pp. 367-372
  17
  6Diversity of Colletotrichum spp. isolated from chili pepper fruit exhibiting symptoms of anthracnose in ThailandSuwannarat S., Steinkellner S., Songkumarn P., Sangchote S.2017Mycological Progress
  16(7),pp. 677-686
  16
  7Role of lysine residues of the Magnaporthe oryzae effector AvrPiz-t in effector- and PAMP-triggered immunityBai P., Park C.H., Shirsekar G., Songkumarn P., Bellizzi M., Wang G.L., Wang G.L.2019Molecular Plant Pathology
  20(4),pp. 599-608
  15
  8Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against Alternaria brassicicola causing black spot of Chinese kaleDethoup T., Songkumarn P., Rueangrit S., Suesa-ard S., Kaewkrajay C.2018European Journal of Plant Pathology
  152(1),pp. 157-167
  13
  9Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungiDethoup T., Songkumarn P., Sirirak T., Kijjoa A.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 527-532
  8
  10Diversity of sporulating rice endophytic fungi associated with Thai rice cultivars (Oryza sativa L.) cultivated in Suphanburi and Chainat Provinces, ThailandSu-Han N., Songkumarn P., Nuankaew S., Boonyuen N., Piasai O.2019Current Research in Environmental and Applied Mycology
  9(1),pp. 1-14
  7
  11Toxicity of CuO and ZnO nanoparticles and their bulk counterparts on selected soil-borne fungiGuerrero J.J.G., Songkumarn P., Songkumarn P., Dalisay T.U., Pangga I.B., Organo N.D.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 325-332
  7
  12Biocontrol efficacy of endophytic Trichoderma spp. in fresh and dry powder formulations in controlling northern corn leaf blight in sweet cornLimdolthamand S., Songkumarn P., Suwannarat S., Jantasorn A., Dethoup T.2023Biological Control
  181
  7
  13High nucleotide sequence variation of avirulent gene, AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus populationDamchuay K., Longya A., Sriwongchai T., Songkumarn P., Parinthawong N., Darwell K., Talumphai S., Tasanasuwan P., Jantasuriyarat C.2020Journal of Genetics
  99(1)
  6
  14Leaf spot characteristics of Phomopsis durionis on durian (durio Zibethinus Murray) and latent infection of the pathogenTongsri V., Songkumarn P., Sangchote S.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  64(1),pp. 185-193
  5
  15Expression analysis of defense related genes in rice response to bipolaris oryzae, the causal agent of rice brown spotSongkumarn P., Chaijuckam P., Tongsri V., Guerrero J.2019Applied Science and Engineering Progress
  12(2),pp. 104-115
  4
  16Genetic variation of avirulence genes (AVR-Pi9, AVR-Pik, AVR-Pita1) and genetic diversity of rice blast fungus, Pyricularia oryzae, in ThailandSutthiphai T., Damchuay K., Neupane R.C., Longya A., Sriwongchai T., Songkumarn P., Parinthawong N., Darwell K., Jantasuriyarat C.2021Plant Pathology
  4
  17Genetic Diversity and Aggressiveness of Bipolaris oryzae in North-Central ThailandChaijuckam P., Songkumarn P., Guerrero J.2019Applied Science and Engineering Progress
  12(2),pp. 116-125
  4
  18Genetic variation of coleosporium plumeriae from different provinces in ThailandChaijuckam P., Songkumarn P., Piasai O., Saralamba S., Sriariyanun M., Chowpongpang S., Guerrero J.J.G.2020Applied Science and Engineering Progress
  13(1),pp. 38-47
  2
  19Assistance of phenotype-genotype selections for developing blast disease resistance of Thai jasmine rice, RD15Wangsawang T., Waiyalert A., Nonsiri C., Sripichitt P., Songkumarn P., Changsri R., Cho K.S., Sreewongchai T.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  230(1)
  1
  20Salicylic acid and acibenzolar-S-methyl induce disease resistance to banana leaf spot caused by Curvularia eragrostidisBussabong N., Tongsri V., Songkumarn P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 826-837
  0
  21Antimicrobial activity of soil fungi from Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province, ThailandWongthong S., Wongthong S., Bangrak P., Phongpaichit S., Somrithipol S., Songkumarn P.2014Journal of Pure and Applied Microbiology
  8(4),pp. 2999-3010
  0
  22Detection of Avirulence Gene AvrPi9 in Magnaporthe oryzae, a Rice Blast Fungus, Using a Combination of RPA and CRISPR-Cas12a TechniquesPuanprapai P., Songkumarn P., Toojinda T., Jantasuriyarat C.2023HAYATI Journal of Biosciences
  30(5),pp. 885-894
  0
  23Sensitivity tests of dimethomorph, ethaboxam and etridiazole on Phytophthora palmivora causing stem rot and leaf blight of durian in eastern ThailandTongsri V., Nianwichai P., Sichai K., Songkumarn P., Suttiviriya P., Kongtragoul P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 559-568
  0
  24Sensitivity tests of dimethomorph, ethaboxam and etridiazole on Phytophthora palmivora causing stem rot and leaf blight of durian in eastern ThailandTongsri V., Nianwichai P., Sichai K., Songkumarn P., Suttiviriya P., Kongtragoul P.2023Inorganic Chemicals Industry
  57(4),pp. 559-568
  0