Person Image

  Education

  • ปร.ด. (โรคพืช), ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เคมีเกษตร), คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  22 tetraen 3 one6Antagonistic activitiesAnthraquinonesAntibacterial activityantibiofilmantifungal activityAntimicrobial activityAntiproliferative activityArticleAspergillaceaeBiological controlbiological control agentbreast cancercell deathColletotrichum gloeosporioidescontrolled studycyathisteroneDiketopiperazinesdrug combinationdrug structureergosta 4fungicidesin vitro studyLasiodiplodia theobromaemarine fungiMarine sponge-associated fungimarine sponge-associated fungusMeroditerpenesNeosartoryaNeosartorya fischeriNeosartorya glabraNeosartorya siamensisNeosartorya tsunodaenonhumanPenicilliumPenicillium erubescensPlant disease controlPlant extractsPlant pathogensPolyketidesrice diseasessecalonic acid ASlime MoldTrichocomaceaeunclassified drugการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชชีวภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชเชื้อรา เอนโดไฟท์เชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงเชื้อราที่สร้างสารพิษเชื้อราสาเหตุโรคพืชดิน ซากพืชต้นแบบระแบคทีเรียชอบร้อนใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดแป้งดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection)แผนที่สารออกฤทธิ์พริกพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร, การออกฤทธิ์พืชสมุนไพรไทยพืชอาศัยยี่โถระบบการผลิตพืชแบบยั่้งยืนระบบผลิตพืชเชิงนิเวศระบบผลิตพืชอินทรีย์ราทนความร้อนราทะเลราที่เจริญในทะเลราปฏิปักษ์โรคข้าวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชและแมลงโรคไหม้ข้าวโรคแอนแทรกโนสและสแคบไรศัตรูพืชสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ NOI-1สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides)สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)สารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืชสมุไพรสารสกัดพืชสารสกัดพืชสมุนไพรสารสกัดหยาบสารสกัดหยาบจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive com)สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide)

  Interest

  สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (177)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1New cyclotetrapeptides and a new diketopiperzine derivative from the marine sponge-associated fungus Neosartorya glabra KUFA 0702Zin W., Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M., Pinto M., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Sekeroglu N., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
  14(7)
  33
  2A potential use of Talaromyces species as biological agents against plant pathogenic fungiManoch L., Dethoup T.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(2),pp. 81-91
  5
  3Erubescensoic Acid, a new polyketide and a xanthonopyrone SPF-3059-26 From the culture of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA 0220 and Antibacterial activity evaluation of some of its constituentsKumla D., Kumla D., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P., Costa P., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Molecules
  24(1)
  10
  4A new bicyclic sesquiterpene from the marine sponge associated fungus Emericellopsis minimaPinheiro A., Dethoup T., Dethoup T., Bessa J., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
  5(1),pp. 68-70
  24
  5Novel ready-to-use dry powder formulation of Talaromyces tratensis KUFA0091 to control dirty panicle disease in riceEakjamnong W., Keawsalong N., Dethoup T.2021Biological Control
  152
  4
  6Ethanol production from cassava using a newly isolated thermotolerant yeast strainKaewkrajay C., Dethoup T., Limtong S.2014ScienceAsia
  40(4),pp. 268-277
  11
  7Secondary Metabolites from the Culture of the Marine Sponge-Associated Fungi Talaromyces tratensis and Sporidesmium circinophorumButtachon S., May Zin W., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Kijjoa A.2016Planta Medica
  82(9-10),pp. 888-896
  16
  8Bioactive Compounds from Terrestrial and Marine-Derived Fungi of the Genus Neosartorya †de Sá J.D.M., Kumla D., Dethoup T., Kijjoa A.2022Molecules (Basel, Switzerland)
  27(7)
  0
  9Antibacterial and antibiofilm activities of the metabolites isolated from the culture of the mangrove-derived endophytic fungus Eurotium chevalieri KUFA 0006May Zin W., May Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Pereira J., Pereira J., Gales L., Gales L., Inácio Â., Costa P., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Phytochemistry
  141,pp. 86-97
  44
  10A novel biological control agent against postharvest mango disease caused by Lasiodioplodia theobromaeSuasa-ard S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019European Journal of Plant Pathology
  155(2),pp. 583-592
  5
  11Mycocidal activity of crude extracts of marine-derived beneficial fungi against plant pathogenic fungiDethoup T., Kumla D., Kumla D., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Journal of Biopesticides
  8(2),pp. 107-115
  12
  12Bis-indolyl benzenoids, hydroxypyrrolidine derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus aspergillus candidus KUFA0062Buttachon S., Buttachon S., Ramos A., Ramos A., Inácio Â., Inácio Â., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Costa P., Costa P., Silva A., Sekeroglu N., Rocha E., Rocha E., Pinto M., Pinto M., Pereira J., Pereira J., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
  16(4)
  38
  13Diversity of marine fungi in eastern ThailandDethoup T., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 100-106
  5
  14Chromone derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA0220 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Lee M., Silva A.M.S., Sekeroglu N., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
  16(8)
  12
  15Bioactive meroditerpenes and indole alkaloids from the soil fungus Neosartorya fischeri (KUFC 6344), and the marine-derived fungi Neosartorya laciniosa (KUFC 7896) and Neosartorya tsunodae (KUFC 9213)Eamvijarn A., Eamvijarn A., Gomes N.M., Dethoup T., Dethoup T., Buaruang J., Manoch L., Silva A., Pedro M., Pedro M., Marini I., Roussis V., Kijjoa A.2013Tetrahedron
  69(40),pp. 8583-8591
  54
  161,3-Dioxepine and spiropyran derivatives of viomellein and other dimeric naphthopyranones from cultures of Aspergillus elegans KUFA0015 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Sousa E., Sousa E., Marengo A., Dethoup T., Pereira J.A., Pereira J.A., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
  181
  7
  17Marine-derived fungi extracts enhance the cytotoxic activity of doxorubicin in nonsmall cell lung cancer cells A459Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Ramos A., Ramos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Moreira M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2017Pharmacognosy Research
  9(5),pp. S92-S98
  12
  18Biological control of fruit rot and anthracnose of postharvest mango by antagonistic yeasts from economic crops leavesKonsue W., Dethoup T., Limtong S., Limtong S.2020Microorganisms
  8(3)
  22
  19Hidden synergistic effects of the combinations of plant extracts against plant pathogenic fungiRueangrit S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019Journal of Biopesticides
  12(1),pp. 51-60
  1
  20Potential application of a marine-derived fungus, Talaromyces tratensis KUFA 0091 against rice diseasesDethoup T., Kaewsalong N., Songkumorn P., Jantasorn A.2018Biological Control
  119,pp. 1-6
  14
  21Efficacy of marine antagonist, Trichoderma spp. as halo-tolerant biofungicide in controlling rice diseases and yield improvementKlaram R., Jantasorn A., Dethoup T., Dethoup T.2022Biological Control
  172
  0
  22Sartoryglabrins, analogs of ardeemins, from Neosartorya glabraKijjoa A., Santos S., Dethoup T., Manoch L., Almeida A.P., Almeida A.P., Vasconcelos M.H., Silva A., Gales L., Herz W.2011Natural Product Communications
  6(6),pp. 807-812
  23
  23Anthraquinones, diphenyl ethers, and their derivatives from the culture of the marine sponge-associated fungus neosartorya spinosa kufa 1047de Sá J.D.M., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cidade H., Cidade H., Sousa M.E., Sousa M.E., Rodrigues I.C., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Marine Drugs
  19(8)
  4
  24Crude extracts of marine-derived and soil fungi of the genus Neosartorya exhibit selective anticancer activity by inducing cell death in colon, breast and skin cancer cell linesRamos A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Pharmacognosy Research
  8(1),pp. 8-15
  11
  25Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Preussin, a Hydroxypyrrolidine Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Aspergillus candidus KUFA 0062, in a Panel of Breast Cancer Cell Lines and Using 2D and 3D CulturesMalhão F., Malhão F., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2019Marine Drugs
  17(8)
  8
  26Potential of four marine-derived fungi extracts as anti-proliferative and cell death-inducing agents in seven human cancer cell linesRamos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
  8(10),pp. 798-806
  21
  27Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungiDethoup T., Songkumarn P., Sirirak T., Kijjoa A.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 527-532
  1
  28A new dihydrochromone dimer and other secondary metabolites from cultures of the marine sponge-associated fungi Neosartorya fennelliae KUFA 0811 and Neosartorya tsunodae KUFC 9213Kumla D., Kumla D., Aung T., Aung T., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Inácio Â., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(12)
  24
  29Marine-derived fungi: A promising source of halo tolerant biological control agents against plant pathogenic fungiChalearmsrimuang T., Ismail S., Mazlan N., Suasaard S., Dethoup T.2019Journal of Pure and Applied Microbiology
  13(1),pp. 209-223
  4
  30Invitro antifungal activity screening of crude extracts of soil fungi against plant pathogenic fungiBoonsang N., Dethoup T., Singburaudom N., Gomes N., Gomes N., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Journal of Biopesticides
  7(2),pp. 156-166
  9
  31Merodrimanes and other constituents from Talaromyces thailandiasisDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Pinto M., Gales L., Damas A., Silva A., Eaton G., Herz W.2007Journal of Natural Products
  70(7),pp. 1200-1202
  45
  32A new meroterpene, a new benzofuran derivative and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus acremonium persicinum KUFA 1007 and their anticholinesterase activitiesAlves A.J.S., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cravo S., Cravo S., Mistry S., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Marine Drugs
  17(6)
  6
  33Neofiscalin A and fiscalin C are potential novel indole alkaloid alternatives for the treatment of multidrugresistant Gram-positive bacterial infectionsBessa L.J., Bessa L.J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Martins R., Martins R., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A., da Costa P.M., da Costa P.M.2016FEMS Microbiology Letters
  363(15)
  20
  34Marine and Soil Fungi Extracts with Antiproliferative Activity Induce Morphological Alterations in Breast Cancer CellsRamos A., Malhão F., Malhão F., Ferreira A., Alves Â., Alves Â., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Lobo-Da-Cunha A., Lobo-Da-Cunha A., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Microscopy and Microanalysis
  21,pp. 83-84
  1
  35Antibacterial and antibiofilm activities of tryptoquivalines and meroditerpenes isolated from the marine-derived fungi Neosartorya paulistensis, N. laciniosa, N. tsunodae, and the soil fungi N. fischeri and N. siamensisGomes N., Gomes N., Bessa L., Bessa L., Buttachon S., Buttachon S., Costa P., Costa P., Buaruang J., Dethoup T., Silva A., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
  12(2),pp. 822-839
  71
  36Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against Alternaria brassicicola causing black spot of Chinese kaleDethoup T., Songkumarn P., Rueangrit S., Suesa-ard S., Kaewkrajay C.2018European Journal of Plant Pathology
  152(1),pp. 157-167
  7
  37Efficacy of fungicides in controlling rice blast and dirty panicle diseases in ThailandKongcharoen N., Kaewsalong N., Dethoup T.2020Scientific Reports
  10(1)
  13
  38Effects of plant extracts and chitosan against alternaria leaf spot of chinese kaleOunchokdee U., Dethoup T.2020Journal of Biopesticides
  13(2),pp. 159-166
  0
  39Bacillisporins D and E, new oxyphenalenone dimers from Talaromyces bacillisporusDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Nascimento M., Puaparoj P., Silva A., Eaton G., Herz W.2006Planta Medica
  72(10),pp. 957-960
  27
  40Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicleKaewsalong N., Songkumarn P., Duangmal K., Dethoup T.2019Journal of Plant Pathology
  101(2),pp. 367-372
  4
  41In vitro antifungal activity evaluation of five plant extracts against five plant pathogenic fungi causing rice and economic crop diseasesJantasorn A., Moungsrimuangdee B., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
  9(1),pp. 1-7
  11
  42New polyketides and new benzoic acid derivatives from the marine sponge-associated fungus Neosartorya quadricincta KUFA 0081Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Pereira J.A.C., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
  14(7)
  19
  43Effects of co-culturing with live and autoclaved bacillus subtilis on antagonistic activity of marine fungi against plant pathogensMokkala U., Dethoup T.2020Journal of Pure and Applied Microbiology
  14(2),pp. 1245-1254
  0
  44Cytotoxic activity of Secondary Metabolites from Marine-derived Fungus Neosartorya siamensis in Human Cancer CellsPrata-Sena M., Prata-Sena M., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Marques P., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Phytotherapy Research
  30(11),pp. 1862-1871
  26
  45Antifungal activity profile of Piper longum fruit extract against plant pathogenic fungiOunchokdee U., Rueangrit S., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
  9(2),pp. 97-103
  4
  46A new ergosterol analog, a new bis-anthraquinone and anti-obesity activity of anthraquinones from the marine sponge-associated fungus Talaromyces stipitatus KUFA 0207Noinart J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Urbatzka R., Freitas S., Lee M., Silva A., Pinto M., Pinto M., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(5)
  28
  47Can marine-derived fungus Neosartorya siamensis KUFA 0017 extract and its secondary metabolites enhance antitumor activity of doxorubicin? An in vitro survey unveils interactions against lung cancer cellsRamos A.A., Ramos A.A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2020Environmental Toxicology
  35(4),pp. 507-517
  5
  48New isocoumarin derivatives and meroterpenoids from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis sp. Nov. KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Bessa L.J., Bessa L.J., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Gales L., Gales L., Costa P.M., Costa P.M., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
  12(10),pp. 5160-5173
  59
  49Aspergillus similanensis sp. nov. from a marine sponge in ThailandDethoup T., Gomes N., Chaopongpang S., Kijjoa A.2016Mycotaxon
  131(1),pp. 7-15
  7
  50Spiculisporic acid E, a new spiculisporic acid derivative and ergosterol derivatives from the marine-sponge associated fungus Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021)Kumla D., Kumla D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Singburaudom N., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Natural Product Communications
  9(8),pp. 1147-1150
  18
  51Effects of Marine Antagonistic Fungi against Plant Pathogens and Rice Growth Promotion ActivityChalearmsrimuang T., Suasa-Ard S., Jantasorn A., Dethoup T., Dethoup T.2022Journal of Pure and Applied Microbiology
  16(1),pp. 402-418
  0
  52A new cyclic hexapeptide and a new isocoumarin derivative from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Dethoup T., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Marine Drugs
  13(3),pp. 1432-1450
  50
  53Prenylated phenylbutyrolactones from cultures of a marine sponge-associated fungus Aspergillus flavipes KUFA1152Machado F.P., Machado F.P., Kumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Sousa E., Sousa E., Dethoup T., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
  185
  7
  54Eurocristatine, a new diketopiperazine dimer from the marine sponge-associated fungus Eurotium cristatumGomes N., Dethoup T., Dethoup T., Singburaudom N., Gales L., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
  5(4),pp. 717-720
  45
  55Efficacy of berberine in controlling foliar rice diseasesKokkrua S., Ismail S.I., Mazlan N., Dethoup T.2020European Journal of Plant Pathology
  156(1),pp. 147-158
  6