Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), The Ohio State University, United States of America, 2556
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 1 0 0
  2016 การวิเคราะห์การแสดงออกของกลุ่มยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืชจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์พืชและการเกิดกลไกการป้องกันตัวเองของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2014 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อรา Bipolaris oryzae ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 12 0 0 0
  2021 การศึกษาความรุนแรงและความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดและการจัดการโรคโดยใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแหล่งปลูกภาคตะวันออกของประเทศไทยและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรเชื้อราสาเหตุโรคและความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานสารเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2019 การศึกษาด้านชีววิทยา การจัดการโรคและการบ่งชี้เชื้อรา Exserohilum sp. ซึ่งก่อโรคใบจุดในข้าวด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของกลุ่มยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืชจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์พืชและการเกิดกลไกการป้องกันตัวเองของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2015 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อรา Bipolaris oryzae ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 0 0 0
  2018 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 ระบบการผลิตพืชเชิงนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการจัดการโรคพืชอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0