Person Image

  Education

  • Ph.D. (Physical Therapy), Sapporo Medical University , ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  ACL injuryAerobic exerciseAnterior Cruciate Ligament ReconstructionAssignment name checking methodbalancing abilityblood flowbrain representation areaDevelopmentElastic surfaceElectrical stimulationelectroencephalogramElectroencephalographyElectromyographyelectromyography featuresEssential OilExerciseExergame trainingExtrinsic and intrinsic foot muscle strengthFIFA 11+Fingerprint scannerFlatfootfocus of attentionFoldingfoot muscle exerciseFoot Reflexologyforced vital capacityFunctionFunctional Anatomy and Human Movementfunctional balance traininghard surfacehigh-heeled shoesMotor imageryMotor learningmuscle strengthmuscular systemMyofascial pain syndromeNeuromuscular coordinationneuromuscular trainingNordic hamstring exerciseNormsolder adultsPain scalePeroneus longusStanding upStar Excursion Balance TestStrained hamstring musclesstudent uniformsTapingTensionThai DancingThai Dancing ExerciseTibialis posteriortidal volumeUpper back enduranceUpper back strengthUpper trapeziusVital CapacityWalkerWii Balance Boardกล้ามเนื้อการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างการจินตนาการการเคลื่อนไหวการจินตนาการเคลื่อนไหวการเช็คชื่อส่งงานการทรงตัวการทรงตัว การออกก าลังกายแบบแอโรบิค รำไทยประยุกต์ การทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่การนวดกดจุดสะท้อนเท้าการพัฒนาการรับรู้ตำแหน่งของลำตัวการลุกขึ้นยืนการออกกำลังกายขากิจกรรมทางกายเก้าอี้ข้อมูลป้อนกลับเขตสุขภาพที่ 2คลื่นไฟฟ้าสมองเครื่องช่วยเดินเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องแนวเส้นรููปดาวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองปัจจัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายโปรแกรมวัดเวลาโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักระบบประสาทแรงตึง เอ็นไขว้หน้า บาสเก็ตบอลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายสมรรถภาพทางกายอวัยวะภายในออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง อุปกรณ์อุปกรณ์ประเมินความสามารถในการทรงตัว

  Interest

  Rehabilitation Sciences, Functional Anatomy and Human Movement

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - พ.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.ย. 2557 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง Therapeutic Exercise ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 35 เรื่อง (เชิงวิชาการ 35 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 22 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Atrophy and hypertrophy of skeletal muscles: Structural and functional aspectsBoonyarom O., Boonyarom O., Inui K.2006Acta Physiologica
  188(2),pp. 77-89
  89
  2Effect of electrical stimulation to prevent muscle atrophy on morphologic and histologic properties of hindlimb suspended rat hindlimb musclesBoonyarom O., Kozuka N., Matsuyama K., Murakami S.2016American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
  88(9),pp. 719-726
  19
  3EFFECTS OF FOOT MUSCLE EXERCISE ON HARD AND ELASTIC SURFACES IN PERSONS WITH LOW-ARCHED FEETSukprasert O., Jongrak T., Seelaprom J., Taesawat N., Komolkul A., Somthavil S., Boonyarom O.2022Suranaree Journal of Science and Technology
  29(3)
  1
  4Effect of Wii Balance Board and motor imagery on balance and muscle strength in football playersWatkhum A., Boonyarom O., Srisupornkornkool K.2020Chulalongkorn Medical Journal
  64(2),pp. 185-190
  1
  5Comparing effects of Nordic hamstring exercise in combi nati on wi th el ectri cal sti mulati on and i n combination with the FIFA 11+ program on footballers with strained hamstring musclesKaewsri A., Boonyarom O., Srisupornkornkool K.2021Chulalongkorn Medical Journal
  65(4),pp. 387-394
  0
  6Electromyography features during physical and imagined standing up in healthy young adults, Phitsanulok, ThailandSrisupornkornkool K., Sornkaew K., Chatkanjanakool K., Ampairattana C., Pongtasom P., Somthavil S., Boonyarom O., Yuenyongchaiwat K., Pongpanit K.2021Journal of Health Research
  35(1),pp. 89-101
  0
  7ATTENTIONAL FOCUS AFFECTS EMG ACTIVITY AND MOTOR PERFORMANCE DURING SIT-TO-STAND IN ADULTS AND THE ELDERLYSrisupornkornkool K., Boonyarom O., Somthavil S., Lertsinthai P.2020Suranaree Journal of Science and Technology
  27(4),pp. 1-6
  0
  8Flexible Flatfoot: Effects of Foot Muscle Exercises on Dynamic Balance, Plantar Pressure, and Muscle StrengthSukprasert O., Boonyarom O., Somthavil S.2024Journal of Health Research
  38(1),pp. 11-19
  0
  9Effect of exergame training with motor imagery on balance, cognitive functions and motor learning in healthy adults: Preliminary studySrisupornkornkool K., Ploypai B., Sripolnoi S., Kaewmanee A., Amphat T., Thammajak T., Munrod T., Opasanon N., Boonyarom O., Somthavil S.2023Chulalongkorn Medical Journal
  67(4),pp. 267-275
  0
  10Pressure differences during foot reflexology affect blood flow to brain and kidneysSrisupornkornkool K., Kaewlak T., Kaewmahanil W., Somthavil S., Boonyarom O., Jittiporn K.2021Chulalongkorn Medical Journal
  65(2),pp. 111-119
  0