ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Ankle sprainAnterior Cruciate Ligament ReconstructionAssignment name checking methodBalancebalancing abilityCardiovascular Autonomic ResponseCartilage adaptationChair Walkerchest expansionChildren obesityCoconut Shell WalkingComputer Assisted InstructionComputer Assisted InstrumentDevelopmentEfficiencyElastic surfaceElectrical stimulationEssential OilExercise and Sport Sciences: Health Promotion, Sport MedicineFingerprint scannerFoldingFoot Reflexologyforced vital capacityFunctionFunctional Anatomy and Human Movementfunctional balance trainingFunctional intrinsic foot muscle exerciseHard surfacehigh-heeled shoesHindlimb suspensioninternal organ and nervous systemKinematicsKitKnee osteoarthritisLow-arched footMetabolic SyndromeMorphologymuscular systemPhysical TherapyPortablePrevalencePreventionPrimary schoolsPulmonary functionRehabilitationRehabilitation Sciences: Muscle RehabilitationRoyal Thai MassageSauna Skeletal Systemslow vital capacityStar Excursion Balance Teststudent uniformsTensionThai Dancing Exercisetidal volumeVital CapacityWalkerกล้ามเนื้อการจินตนาการเคลื่อนไหวการเช็คชื่อส่งงานการทรงตัว การออกก าลังกายแบบแอโรบิค รำไทยประยุกต์ การพัฒนาการลุกขึ้นยืนการออกกำลังกายขาเก้าอี้คลื่นไฟฟ้าสมองเครื่องช่วยเดินเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายระบบประสาทเวชศาสตร์การกีฬาอวัยวะภายในออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง อุปกรณ์

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 36 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 28 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)