Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), ม.รังสิต, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  a. ภาวะอ้วน (Obesity)Aerobic exerciseAnkle sprainAnterior cruciate ligament reconstructionAssignment name checking methodb. โรคเบาหวาน (Diabetes MellitBalanceBalance boardbalancing abilityblood flowbrain representation areac. โรคหัวใจและหลอดเลือด (CardiCardiovascular Autonomic ResponseCartilage adaptationChair Walkerchest expansionChildren obesityChronic ankle painCoconut Shell WalkingComputer Assisted InstructionComputer Assisted Instrumentd. ภาวะกระดูกพรุน (OsteoporosiDevelopmentdifferent pressuredynamic postural controle. การสั่นสะเทือน (Vibration)EfficiencyElastic bandElastic surfaceelectroencephalogramElectroencephalographyElectromyographyelectromyography featuresEssential OilFingerprint scannerfoot reflexologyfunctional balance trainingFunctional intrinsic foot muscle exerciseHard surfacehigh-heeled shoesinternal organ and nervous systemKinematicsKitMotor imagerymuscular systemNormsPain scalePhysical Fitness TestPortablePrevalencePreventionPrimary schoolsPulmonary functionRehabilitationRoyal Thai MassageSauna self-reported response timeSit-to-standSkeletal Systemslow vital capacityStanding upStar Excursion Balance Teststudent uniformsTensionThai DancingThai Dancing Exercisetidal volumeVital CapacityWalkerการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างการจินตนาการการเคลื่อนไหวการจินตนาการเคลื่อนไหวการเช็คชื่อส่งงานการทรงตัวการทรงตัว การออกก าลังกายแบบแอโรบิค รำไทยประยุกต์ การนวดกดจุดสะท้อนเท้าการพัฒนาการรับรู้ตำแหน่งของลำตัวการลุกขึ้นยืนการออกกำลังกายขาเกณฑ์มาตรฐานเก้าอี้คลื่นไฟฟ้าสมองเครื่องช่วยเดินเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องจินตนาการลุกขึ้นยืนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองโปรแกรมวัดเวลาระบบประสาทลุกขึ้นยืนเวชศาสตร์การกีฬาเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายสมรรถภาพทางกายอวัยวะภายในออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง อุปกรณ์

  Interest

  เวชศาสตร์การกีฬา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง Therapeutic Exercise ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 20 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Electromyography features during physical and imagined standing up in healthy young adults, Phitsanulok, ThailandSrisupornkornkool K., Sornkaew K., Chatkanjanakool K., Ampairattana C., Pongtasom P., Somthavil S., Boonyarom O., Yuenyongchaiwat K., Pongpanit K.2021Journal of Health Research
   35(1),pp. 89-101
   0
   2Altered kinematics after anterior cruciate ligament reconstruction, and their role in the prevention of osteoarthritisSomthavil S.2018International Journal of Therapy and Rehabilitation
   25(10),pp. 529-537
   0
   3The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoesSompiya S., Onuma B., Kanokwan S., Kalyakorn T., Chuthamat P., Nitchakul B., Phenporn N., Patorn T.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
   41(6),pp. 1260-1266
   0