Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), ม.รังสิต, ไทย, 2537

  แน้วโน้มรางวัลของสมภิยา

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 4
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2014
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนไปประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน", , 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20,700 บาท) 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10,000 บาท) 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่), Aug 5 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559", ด้านนวัตกรรม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Nov 11 2016

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 15
  2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exวันวิสาข์ บุญเลิศ,exกาญจนา จิตติพร,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 5 2014
  2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exจรีภา เชื้อทหาร,exรักษณา ข่ายสุวรรณ,exอัจฉราพรรณ วงษ์ยอด,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exโอปอร์ วีรพันธุ์,"การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,exกาญจนา จิตติพร,exวันวิสาข์ บุญเลิศ,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกมลลักษณ์ สุทธิ,exนิเรศ สร้อยตา,exรุ่งระวี อาวร,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
  2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,exสายนที ปรารถนาผล,exนิโลบล แสงม่วง,exศุลีพร วงษ์เจริญ,exไพลินศิริ ยะปะนันท์,"ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 9 2014
  2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 27 2015
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา,exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช,exนายวัฒนา สุริชัย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์แขน", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา,exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช,exนายวัฒนา สุริชัย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์ขา", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ความรู้เบื้องต้น", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:คอ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"เครื่องช่วยเดินแบบพกพา", รางวัล Honorable Mention ใน การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016), , INST ประเทศไต้หวัน, Oct 1 2016
  2020 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Altered kinematics after anterior cruciate ligament reconstruction, and their role in the prevention of osteoarthritis", รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
  2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ลำตัว", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2021 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exKanokwan Srisupornkornkool,exKalyakorn Toiem,exChuthamat Phonsrithi,exNitchakul Boonchuay,exPhenporn Nacharoen,exPatorn Tantarawongsa,"The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 2
  2015 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,"Development of the Portable Chair Walker", 'Best Paper' (The best oral presentation), , การประชุม 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015) ณ Manav Rachna International University กรุง New Delhi ประเทศอินเดีย, Oct 16 2015
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล,"Development of the Portable Chair Walker", รางวัลทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016