Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), ม.รังสิต, ไทย, 2537

  แน้วโน้มรางวัลของสมภิยา

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 4
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2014
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย", , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"ทุนไปประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน", , 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20,700 บาท) 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10,000 บาท) 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่), Aug 5 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559", ด้านนวัตกรรม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Nov 11 2016

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 15
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exจรีภา เชื้อทหาร,exรักษณา ข่ายสุวรรณ,exอัจฉราพรรณ วงษ์ยอด,exโอปอร์ วีรพันธุ์,"การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,exกาญจนา จิตติพร,exวันวิสาข์ บุญเลิศ,exกมลลักษณ์ สุทธิ,exนิเรศ สร้อยตา,exรุ่งระวี อาวร,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Aug 27 2014
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,exสายนที ปรารถนาผล,exนิโลบล แสงม่วง,exศุลีพร วงษ์เจริญ,exไพลินศิริ ยะปะนันท์,"ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 9 2014
  2015 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 27 2015
  2016 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา,exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช,exนายวัฒนา สุริชัย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์แขน", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา,exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช,exนายวัฒนา สุริชัย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์ขา", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ความรู้เบื้องต้น", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องช่วยเดินแบบพกพา", รางวัล Honorable Mention ใน การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016), , INST ประเทศไต้หวัน, Oct 1 2016
  2020 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"Altered kinematics after anterior cruciate ligament reconstruction, and their role in the prevention of osteoarthritis", รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
  2021 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exKanokwan Srisupornkornkool,exKalyakorn Toiem,exChuthamat Phonsrithi,exNitchakul Boonchuay,exPhenporn Nacharoen,exPatorn Tantarawongsa,"The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:คอ", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร,exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข,exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง,exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน,exนางสาวเหมวดี เพียจำปา,exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์,exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์,exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย,"บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ลำตัว", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Sep 22 2016
  2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล,exวันวิสาข์ บุญเลิศ,exกาญจนา จิตติพร,"ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), Jul 5 2014

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 2
  2015 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์,inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of the Portable Chair Walker", 'Best Paper' (The best oral presentation), , การประชุม 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015) ณ Manav Rachna International University กรุง New Delhi ประเทศอินเดีย, Oct 16 2015
  2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล,"Development of the Portable Chair Walker", รางวัลทุนไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม APCESS 2015 ณ ประเทศอินเดีย, , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, Aug 27 2016