Search Result of "Exercise"

About 83 results
Img
Img

งานวิจัย

การฝึกสอน(Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์ (Kinect) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร. พรชัย จูลเมตต์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนพพร จันทร์นำชู, Imgรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายร้าน Bike Club Homepro (2019)

หัวหน้าโครงการ:หทัยกร มโนรัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgหทัยกร มโนรัศมี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345