Person Image

  Education

  • Ph.D. (Physical Therapy), Sapporo Medical University , ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 3 4 0
  2021 การพัฒนาชุดทดสอบการทรงตัวก้าวขาตามแนวเส้นรูปดาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าแบบฟังก์ชันนัลบนพื้นแข็งและพื้นยืดหยุ่นที่มีต่อส่วนโค้งของอุ้งเท้าในคนที่มีอุ้งเท้าต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาวิธีการเช็คชื่อส่งงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
  2018 The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการเช็คชื่อส่งงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมสร้างโดยใช้แบบจำลอง ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ส่วนกลาง งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิิชาการ 17 คณะ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 1 0
  2013 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท หัวหน้าโครงการ ทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 3 0 2 1 0
  2012 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย เรื่อง กล้ามเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2016 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 ผลการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ผู้ร่วมวิจัย กรมการแพทย์แผนไทย 1 0 0 0
  2012 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0