Person Image

  Education

  • วศ.บ.( วิศวกรรมไฟฟ้า ) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • M.S.(EE), University of Bridgeport, Connecticut , สหรัฐอเมริกา, 2524
  • Ph.D.(Electrical Eng.), Conservative National des Arts et Metiers-Paris , ฝรั่งเศส, 2532

  Expertise Cloud

  9-bus systemCableCalibrationElectric FieldharmonicHarmonicsHeat cycles test setMagnetic FieldOccupational Health and Safetypower systemProgrammable Logic Control (PLC)PSTrectangular winding designshort-term loan receivablesslotless brushless DC motorsStep voltageSubtransmission LineThermal Sensitivity: flux probe teatThermocoupleTouch voltagetransformerTransmission line protectionTransmission line systemTransmission SystemTwo neighbouring substationsVisual BasicVoltage DropVoltage Regulationกระแสไฟฟ้าลัดวงจรกังหันแบบ Francisการเกิดดีสชาร์ทบางส่วนบนผิวการควบคุมการคำนวณฟอลต์การจ่ายไฟการจำลองพลศสาตร์อัคคีภัยการจำลองอัคคีภัยแผงบริภัณฑ์ประทานรวมแรงต่ำการใช้พลังงานไฟฟ้าการต่อลงดินการตั้งเวลาปั้มการทดสอบสายไฟฟ้าการทำงานของเครื่องสูบน้ำการเบรกดาวน์การผิดพร่องการพัฒนาแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุ่มอนุภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคความผิดพร่องความเพี้นยฮาร์มอนิกความเสี่ยงค่า vibrationค่ากระแสเกินค่ามุมของหม้อแปลงคุณภาพไฟฟ้าเคเบิลเครื่อง Gas Turbineเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำดัชนีการกระจายดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วนเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำนํ้ามันหม้อแปลงเบรกดาวน์บางส่วนแบบจำลองของเตาหลอมไฟฟ้าโปรแกรมบริหารพลังงานไฟฟ้าโปรแกรมวางแผนพลังงานไฟฟ้าแผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต้ำพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนฟ้าผ่าภาระไม่เชิงเส้นมาตรฐานฮาร์มอนิกย่านความถี่ระบบป้องกันระบบป้องกันสายส่ง 115 เควีระบบผลิตไฟฟ้าแบบกังหันลมระบบสื่อสารรีเลย์ป้องกันรีเลย์ระยะทางแรงดันตกโรงกษาปณ์โรงงานกษาปณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลัดวงจรลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันลูกหนี้เงินยืมระยะสั้นวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารี่ใหม่วิธีการต่อลงดินของหม้อแปลงแบบต่อร่วมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสายเคเบิลอากาศหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันฮาร์มอนิกส์

  Interest

  Harmonics, Power System

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Heat cycles test set for power cablePhayomhom A., Kveeyarn K.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  2
  2Load Alleviation in Transmission System by Using Phase Shifting TransformerSrikwamcharoen T., Kveeyarn K.2018iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress
  1
  3A Conversion and Test Results of Slotted to Slotless Brushless DC MotorsSrichiangsa T., Kveeyarn K., Wattanasophon S., Ouitrakul S.2023ITEC Asia-Pacific 2023 - 2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific
  0