สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AccelerometerActive powerAdaptive controlanalysis of fundamental frequencyBitrate scalabilitybitrates scalabilitycapacitancecontrol strategyCritical clearing timeCritical Clearing Time (CCT)Critical powercritical voltageDemand responseEngine vibrationenvironmental noiseexpressive speechFacts devicesFast Fourier transformFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelFundamental Frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursFundamental Frequency Modelingfuzzy logic controlGasoline EngineHarmonichidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesisinjected currentLeakage reactancelightning performanceLinear Prediction (LP)MATLABmedium transmission lineMOS scoresMulti-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)Noised speechPeak demandpower systemPower system oscillationPower system stabilitypower-voltage curvereactive powerResistanceSAIDISAIFISandwich beamScenario Analysisseries transformerShielding failureshielding failure flashover rateshort circuitSignal AnalysisSingle machine infinite bus (SMIB)SoundSound signalspeaker-independentspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech enhancementspeech modelingSpeech processingspeech synthesisSTATCOMstatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensatorStatic Synchronous Series Compensator (SSSC)static var compensatorsynchronousThai dialectsThai expressive speechthai speechThai toneThai Tonesthyristor controlled phase shifterTone (T)tone correctnesstransformertransient stabilityTransmission linetree-based context clusteringtwo-port networkunfalsified controlUnified power flow controllerunit cellVibration signalVoltage collapsevoltage injectionvoltage sourceVoltage stabilityกำลังไฟฟ้าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานทดแทนเฟสล็อกลูปไมโครคอนโทรลเลอร์

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 136 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 299 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 143 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 156 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 81 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 81 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)