สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

accelerometerActive powerAdaptive Controlanalysis of fundamental frequencyanalytical studyartificial intelligenceAveraged energy of vibration signalback flashoverback flashover ratebearingless motorbitrate scalabilitybitrates scalabilityCapacitanceControl strategyCritical clearing timeCritical Clearing Time (CCT)Critical powerCritical voltageDemand responseDominant frequency extractionElectric vehicleEnergy storageEngine vibrationEnvironmental Noiseexpressive speechFacts devicesFast Fourier transformFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelFundamental FrequencyFundamental Frequency contourFundamental Frequency Contoursfundamental frequency modelingfuzzy logic controlGasoline engineHarmonichidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesisinjected currentleakage reactancelightning performanceLinear Prediction (LP)MATLABMOS scoresMulti-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)Noised speechpeak demandpower systemPower system oscillationPower System StabilityPower-voltage curveReactive powerResistanceSAIDISAIFISandwich beamScenario Analysisseries transformershielding failure flashover rateShort circuitSingle Machine Infinite Bus (SMIB)Sound signalSound signal analysisspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech enhancementSpeech processingspeech synthesisstatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensatorStatic synchronous series compensator (SSSC)Thai dialectsthai speechThai tonesTone correctnesstransformerTransient stabilityTransmission linetree-based context clusteringTwo-port networkUnfalsified controlunified power flow controllerunit cellVibration signalVibration signal analysisvoltage collapsevoltage injectionvoltage sourceVoltage stabilityกำลังไฟฟ้าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์พลังงานทดแทนพีแอลซีเฟสล็อกลูปไมโครคอนโทรลเลอร์

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 141 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 134 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 327 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 151 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 176 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 81 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 81 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)