Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  3-Phase InverterAnalytical modeling methodartificial neural networkArtificial Neural NetworksAsymmetrical Bridge Converterback-propagationdemand responsedSPACE DS1202 controllerEnergy conversion loopfeed-forwardFlux LinkageFree Flow TurbineFuzzy logic controlHealth Indexhidden layerHigh-Speed operationi-? diagramIEIIndustrialInference ruleInvestigationMaintenanceMaximum Power TransfermodelMulticarrier PWM techniquesNeutral point clamped multilevel inverteroutput layerPeak demandPhase locked-loopPower Electronics Power Transformerprogrammable logic controllerPulse width modulationRenewable Energy StorageSensorlessservo motorSimple Staircase Switching MethodSimplified mathematical modelswitched reluctance generatorSwitched Reluctance MachinesSwitched Reluctance MotorSwitched Reluctance MotorsTorque RippleTotal Harmonic DistortionT-Type InverterWide speed rangeZero Voltage Switchingกฏการอนุมานการขับเคลื่อนการทรงตัวการประมวลผลภาพการประมวลผลภาพ โปรแกรมวิชวลเบสิก ไมโครคอนโทรลเลอร์การผสมคลื่นสัญญาณแบบเชิงเลขความถี่การเลื่อนมุมนำกระแสของสวิตซ์การวิเคราะห์การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทางการหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน พีแอลซี หน้าจอสั่งการ ระบบควบคุมตามค่าที่กำหนดกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าด้านออกแขนกลแขนกลคาร์ทีเชียนแขนกลแบบคาร์ทีเซียนควบคุมความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมความเร็วต่ำกว่าพิกัดความเร็วรอบต่ำความเสี่ยงความเหนี่ยวนำแบบไม่เป็นเชิงเส้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกึ่งอัตโนมัติเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องจักรไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องแยกไขมันออกจากน้ำเครื่องสำรองไฟฟ้าเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซนเซอร์วัดความเอียงเซลล์แสงอาทิตย์ตัวประกอบกำลังตัวประมวลผลแบบดิจิตอลโปรแกรมวิชวลเบสิคพิกัดของโหลดพีดับเบิ้ลยูเอ็มพีแอลซีฟลายวีลฟลายวีล เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟสล็อกลูปมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมุมกระตุ้นไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแรงบิดสเปซเวกเตอร์สภาวะเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์อินเวอร์เตอร์โครงสร้างแอคทีฟนิวทรัลพอยท์แคลมป์ไดโอดอินเวอร์เตอร์หลายระดับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดไดโอดแคลมป์เอสอาร์จี

  Interest

  Power Electronics , Converter/Inverter Circuit Design, Renewable Energy Storage, Switched Reluctance Machines

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23
   • ห้องห้องปฏิบัติโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Capacitor voltage balancing in dc link five-level full-bridge diode-clamped multilevel inverterThongprasri P.2016Indian Journal of Pure and Applied Physics
  54(1),pp. 73-80
  9
  2Analysis and experimental setup of a switched reluctance generator for maximum output powerThongprasri P., Kittiratsatcha S.2014International Review of Electrical Engineering
  9(2),pp. 322-331
  4
  3Optimal excitation angles of a switched reluctance generator for maximum output powerThongprasri P., Kittiratsatcha S.2014Journal of Electrical Engineering and Technology
  9(5),pp. 1527-1536
  4
  4Investigation of a switched reluctance generator using the voltage pulse width modulation methodThongprasri P.2018International Review of Electrical Engineering
  13(2),pp. 89-97
  3
  5Analytical method of switching angles for harmonic mitigation at high levels of 3-phase t-type inverterThongprasri P.2019International Review of Electrical Engineering
  14(6),pp. 385-397
  2
  6Automatic frequency control of a parallel resonant inverter for an induction furnaceThongprasri P.2014International Review of Electrical Engineering
  9(5),pp. 903-912
  2
  7Output power control of a switched reluctance generator based on flywheel energy storage systemThongprasri P.2015International Review of Electrical Engineering
  10(5),pp. 591-598
  2
  8Analysis of control variables to maximize output power for switched reluctance generators in single pulse mode operationThongprasri P., Kittiratsatcha S.2016Applied Computational Electromagnetics Society Journal
  31(10),pp. 1208-1220
  2
  9Investigation of Energy Conversion Loop of SRGs in High-Speed Operation Using Simplified Mathematical ModelThongprasri P.2022International Review of Electrical Engineering
  17(4),pp. 401-409
  0