Person Image

  Education

  • ศศ.ม (เศรษฐศาสตรสหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  aeration pilebusiness modelCommunity-based Retail Shopcomposting organic fertilizerscooperative movementFairness Business SystemFarmer shopGROW modelHom mali riceIBMIn vitro gastrointestinal digestionInclusive BusinessInclusive Business ModelIntegrated Supply Chain ManagementNew Business ModelpH stabilityPhenolicsRice bransocial networkStrategic FrameworkSupply Chain ManagementSustainabilityThermal stabilityturning pile and static pilevalue networkValue Networksกาแฟการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการค้าการค้าที่เป็นธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์การตลาดสินค้าการเกษตรการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการบริหารจัดการโซ่อุปทานการปลุกจิตสำนึกการพัฒนาการสหกรณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสหกรณ์การพึ่งพาและร่วมมือกันการเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรการมีส่วนร่วมในชุมชนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์การวิเคราะห์ช่องว่างการส่งเสริมสหกรณ์ คุึณค่าและพัฒนาชีึวิตการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายข้าวข้าวหอมมะลิความมั่นคงทางอาหารเครือข่ายคุณค่าชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจตัวแบบธุรกิจสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะส.ส.ท. จก.ธุรกิจข้าวธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมธุรกิจข้าวสหกรณ์ธุรกิจฐานสังคมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมแนวคิดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ปลานิลผักผู้ประกอบการพืชมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลยกระดับสมรรถนะระบบการเงินที่เกื้อหนุนสหกรณ์ระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองระบบนิเวศการเรียนรู้ร้านค้าปลีกต้นแบบร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกันโรงเรียนลูกชาวนาลูกเกษตรกรกรวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐกิจฐานรากสหกรณ์สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนสังคมสังคมฐานความรู้สารสนเทศสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่ม ชุมชนหน่วยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหลักสูตรชาวนาห่วงโซ่คุณค่าว การพัฒนาขีดความสามารถ

  Interest

  การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2559 - ก.ย. 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 16 เรื่อง (Unknown 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of extraction conditions on phenolic content, anthocyanin content and antioxidant activity of bran extracts from Thai rice cultivarsPeanparkdee M., Patrawart J., Iwamoto S.2019Journal of Cereal Science
  86,pp. 86-91
  49
  2Physicochemical stability and in vitro bioaccessibility of phenolic compounds and anthocyanins from Thai rice bran extractsPeanparkdee M., Patrawart J., Iwamoto S.2020Food Chemistry
  329
  35