Person Image

  Education

  • ศศ.ม (เศรษฐศาสตรสหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 1 9 1 0
  2020 โครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 โครงวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2015 ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่8 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 (ทีมกลยุทธ์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 1 0
  2014 การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2013 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. หัวหน้าโครงการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (phase 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 0 0 0 0
  2012 แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2011 เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. หัวหน้าโครงการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2010 การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2003 โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 ทางเลือกใหม่สำหรับการจำนำข้างเหลืองและลำไยอบแห้ง หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2002 โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0