ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agricultural cooperativeAgricultural CooperativesCommunity-based Retail ShopcooperativecooperativesCredit Union CooperativesData Envelopment AnalysisdurianExportFairness Business SystemFarmer shopfood safetyGravity ModelnetworkNew Business ModelPerformance MeasurementPovertySocial securityStrategic managementSupply Chain ManagementThailand.value networkการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดการบริหารจัดการการบริหารจัดการโซ่อุปทานการประเมินศักยภาพการผลิตสุกรการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาสหกรณ์การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์เส้นโอบล้อมข้อมูลเครือข่ายคุณค่าทุจริตธุรกิจแบบมีส่วนร่วมประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านต้นทุนปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจผลการดำเนินงานผลงานตีพิมพ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแผนกลยุทธ์แผนที่น้ำบาดาลฝึกอบรมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมพัฒนาสหกรณ์พึงพอใจพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลเมต้าฟรอนเทียร์ไมโครไฟแนนซ์ยกระดับสมรรถนะระบบการเงินที่เกื้อหนุนสหกรณ์ระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองระบบนิเวศการเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยร้านค้าปลีกต้นแบบร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกันรูปแบบการให้บริการเงินกู้ของกองทุนผู้ใช้แรงงานโรงเรียนลูกชาวนาลูกเกษตรกรกรโลจิสติกส์วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐมิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์ การขนส่งทางอากาศเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ประมงสหกรณ์ออมทรัพย์สังคมสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่ม ชุมชนสุพรรณบุรีเส้นพรมแดนประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี พืชน้ำมันโอเลโอเคมีฮาลาล_ปัตตานี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: nakhun.t@ku.ac.th

Tel.: 025613468

นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoppso@ku.ac.th

Tel.: 025613468

ดร. ศศิภา พจน์วาที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail:

Tel.:


Persons (ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 139 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 76 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 28 เรื่อง (Unknown 28 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)