ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural cooperativeagricultural cooperativesCommunity-based Retail ShopcooperativesData Envelopment AnalysisFairness Business SystemFarmer Shopfood safetyNew Business ModelPerformance MeasurementPovertySocial securitySupply Chain ManagementThailand.value networkการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดการบริหารจัดการการบริหารจัดการโซ่อุปทานการประเมินศักยภาพการผลิตสุกรการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาสหกรณ์การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์ช่องว่างการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์เส้นโอบล้อมข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์ คุึณค่าและพัฒนาชีึวิตการออกแบบการจัดการเรียนรู้กำไรขนาดข้อเสนอเชิงนโยบายข้าวข้าวหอมมะลิเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลคณะจารย์ มก.ครัวเรือนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล สุกรความผูกพันความมั่นคงทางอาหารความยากจนเครือข่ายคุณค่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องมือประเมินเครื่องวัดปริมาณน้ำโคพันธ์กำแพงแสนชายฝั่งทะเลชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบางกะเจ้าซัพพลายเชนญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจด้านสหกรณ์ตลาดเงิน ตลาดทุน กองทุนรวมตัวแบบธุรกิจสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะส.ส.ท. จก.ตัวแปรจำแนกประเภททางพิเศษสายศรีรัชทุจริตธุรกิจแบบมีส่วนร่วมประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านต้นทุนปาล์มน้ำมันแผนกลยุทธ์ยกระดับสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ประมงสหกรณ์ผู้บริโภคสหกรณ์ร้านค้า โครงสร้างอุตสาหกรรมสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์สังคมสังคมฐานความรู้สารสนเทศสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่ม ชุมชนเส้นพรมแดนประสิทธิภาพหน่วยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหลักสูตรชาวนาห่วงโซ่คุณค่าว การพัฒนาขีดความสามารถแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่องค์การและการจัดการอาเซียนอุดมการณ์สหกรณ์ การจัดการสหกรณ์ พฤติกรรมองค์การ การเงินอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี พืชน้ำมันโอเลโอเคมีฮาลาล_ปัตตานี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: nakhun.t@ku.ac.th

Tel.: 025613468

นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoppso@ku.ac.th

Tel.: 025613468


Persons (ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 100 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)