รางวัลภาควิชาสหกรณ์ ปี 2023

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสหกรณ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2023 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2567 ", ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , Nov 29 2023
2023 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์,"ศิษย์เก่าเกียรติคุณ ประจำปี 2566", เศรษฐศาสตร์, สม่าคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Oct 11 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015201420102008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092004 >>