แนวโน้มผลงานของณภสินธุ์

Journal

บทความของณภสินธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Journal 7
2021 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from waterby modified zeolite adsorbents", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 602-608
2020 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, exRapepun Mahem, "The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicide", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 030027-1-5
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometer", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 030005-1-030005-7
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of paraquat solution onto zeolite material", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 03006-1-03006-7
2017 exดร.ประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรศ.ดร.รจนา บุระคำ, "Dispersive solid-phase extraction using polyaniline-modified zeolite NaY as a new sorbent for multiresidue analysis of pesticides in food and environmental samples", TALANTA, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 651- 661
2016 exปวีณา สาลีแสง, exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "Vortex-Assisted Dispersive Micro-Solid Phase Extraction Using CTABModified Zeolite NaY Sorbent Coupled with HPLC for the Determination of Carbamate Insecticides", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 64, ฉบับที่ 10, มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 2145-2152
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "An On-line Admicellar SPE-HPLC System Using CTAB-Modified Zeolite NaY as Sorbent for Determination of Carbamate Pesticides in Water", Chromatographia, ปีที่ 78, ฉบับที่ 21-22, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1327-1337

Conference

การนำเสนอบทความของณภสินธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Conference 12
2019 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Amarin TONGKRATOKE, exจักรภัทร เจตราช, "Carbon Dioxide and Methane Adsorption on Metal Cation Modified Zeolite NaY", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, Sakon Nakhon สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, exRapepun Mahem, "The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicide", he 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 - 17 ธันวาคม 2018, เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Paraquat Solution onto zeolite Material", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", the 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 ธันวาคม 2018 - 17 เมษายน 2019, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงศ์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromidemodified zeolite NaY using RGB portable photometer", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, โฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, exศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์, exกชพร จันทร์แก้ว, exฐิติกุล บุณศรี, "Downscaling ion-association solvent extraction for tetracycline determination with RGB color detection system", Pure And Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan Ritthitham, ex Anirut Khuamsert, exPhattarapol Lersmatmoon, exJakkapat Jettarach, exPiyanat Khiangwong, exAmnat Chaweram, "The Biogas Engine Developed from a Small Discharge Pump Fuel Injection Engine", The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 25 - 28 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "Adsorption of Methane and Carbon Dioxide on PTAB-K-Modified Zeolilte NaY", Asianalysis XIII, 8 - 11 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "Hemimicellar/admicellar sorbent and its application for on-line analysis of pesticides", โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 108 TRF Seminar Series in Basic Research CVIII: “Analytical Science: Past, Present and Future”, 14 มกราคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนางสาวประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exผศ.ดร.รจนา บุระคำ, "An On-line SPE-HPLC System Using Surfactant-modified Zeolite NaY as Sorbent for Carbamate Pesticides in Environmental Water", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014 ), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 exนางสาวพฤษภา ทิพฤาตรี, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายพงศธร จันทาศรี, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบต้นแบบระบบจัดการความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง และสำหรับเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020), 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exวรรวิไล สูงสังเขตร์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "การจัดการน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 24 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมของซีโอไลต์วายต่อการดูดซับคาร์บาริลโดยอาศัยโฟโตมิเตอร์ ระบบสี RGB เคลื่อนที่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Confernece on Environmental Engineering, Science and Management, 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2017 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "RGB color detection system by compact instrument on three applications chemical analysis; identify the stoichiometry of the predominant complex, acid dissociation constant determination and Ion-association liquid-liquid extraction for the assay of tetracycline", Workshop on PiCOANALYSIS ครั้งที่ 2 , 27 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "HPLC DETERMINATION OF MULTI-CLASS PESTICIDES AND THEIR ADSORPTION ON POLYANILINE-COATED ZEOLITE NaY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40), 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องสกัดน้ำมันแปรรูปตัวอ่อนด้วงสาคู", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องรัดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนด้านบนถัง", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570085]