ผลงานกองธุรการ กพส. ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของกองธุรการ กพส.

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212020 >>
Publish Year National Journal 1
2021 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาณุ กุศลวงศ์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 14-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=01&BudgetYear=2021]