ผลงานกองธุรการ กพส. ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของกองธุรการ กพส.

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212020 >>
Publish Year National Journal 1
2020 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจันทิมา ทองสุภาพ, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=01&BudgetYear=2020]