ผลงานกองธุรการ กพส. ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของกองธุรการ กพส.

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212020 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองธุรการ กพส.ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2019 >>
Publish Year National Conference 1
2019 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร มีรักษา, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนอายุ 10-12 ปี ที่เข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=01&BudgetYear=2019]