Journal

แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
47
1
14-26
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)