Person Image

  Education

  • วทม.พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วทบ.เกษตรศาสตร์(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภัทรา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภัทรา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 13
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสีตว์ แหล่งทุน :หน่วยงานรัฐ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช,1 พ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer แหล่งทุน : บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016