Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, ไทย, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสดใส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสดใส 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 32
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการวัชพืช,10 มี.ค. 2009 - 6 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการวัชพืช ในการฝึกงานนิสิต,9 มี.ค. 2009 - 8 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้วฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาสหกิจศึกษา,18 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งขาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วันนัดพบเกษตรกร,28 พ.ค. 2009 - 29 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ละมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกษตรกรจำนวน 300 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553 ,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอรมรมเกษตรกร วันนัดพบเกษตรกร,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หัวข้อ การอารักขาพืช,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หัวข้อ การอารักขาพืช,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ หลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง การอารักพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวันหว่านถั่วเขียวและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,23 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษ สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตดีและคุณภาพสูงในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,7 ม.ค. 2011 - 8 ม.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 การบรรยายพิเศษภาคค่ำ เรื่อง อรักขาพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ การนิสิตหลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง อารักขาพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2555 ,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2555,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสดใส 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 1
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :สมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ.ตาก พอใจผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว สุวรรณ 4452 ที่ปลูกทดลองและสาธิตพันธุ์ และการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย จึงขอและมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 4452 แต๋ทางศูนย์ไม่มีเมล็ดจำหน่าย จึงซื้อเมล็ดสายพันธุ์แท้ พันธุ์พ่อและแม่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต คือค่าเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีราคาถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ,9 พ.ย. 2011 - 9 พ.ย. 2011