Conference

การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
ไทย นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2555 ,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012