Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553
Conference
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35
Class
ชาติ
Date
24 - 27 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012