Conference

การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
ชาติ
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
ไทย นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012