Conference

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4
ชาติ
17 - 19 มิถุนายน 2010
ลพบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกษตรกรจำนวน 300 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553 ,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010