การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2014

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207555 ชื่อวิชา Geographic Information System for Irr.Eng.,25 ก.พ. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557,5 มิ.ย. 2014 - 4 มิ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสถาพรวิทยา และ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จ.นครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากขยะ (ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ),5 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขยะมูลฝอยแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียนและองค์กรชุมชน แหล่งทุน :เงินอุดหนุน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2558,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>