การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2010

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 12
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201311 ชื่อวิชา Theory of Agricultural Machines,7 มิ.ย. 2010 - 10 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201111 ชื่อวิชา Principles of Agricultural Engineering,14 ก.ค. 2010 - 28 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201612 ชื่อวิชา Soil Compaction in Agricultural Engineering,5 ก.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201321 ชื่อวิชา Heat and Mass Transfer,15 พ.ย. 2010 - 15 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201566 ชื่อวิชา Artificial Neural Networks in Biosystems EngR,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018553 ชื่อวิชา Packing House Technology,1 ธ.ค. 2010 - 1 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201111 ชื่อวิชา Principles of Agricultural Engineering,14 ก.ค. 2010 - 28 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,11 ม.ค. 2010 - 11 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201612 ชื่อวิชา Soil Compaction in Agricultural Engineering,1 มิ.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201499 ชื่อวิชา Agricultural Engineering Project,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>