การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201311 ชื่อวิชา Theory of Agricultural Machines,10 มิ.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201323 ชื่อวิชา Physical Properties of Agricultural Products,11 พ.ย. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Malaysian Agricultural Research and Development Institute ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables for Session 2 (Advances in technology to reduce postharvest losses and waste),27 พ.ย. 2013 - 27 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Malaysian Agricultural Research and Development Institute ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables for Session 2 (Advances in technology to reduce postharvest losses and waste),27 พ.ย. 2013 - 27 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประยุกต์ใช้ NIR (Near infrared spectrometer) ในงานวิจัย,14 มิ.ย. 2013 - 14 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค NIRS,12 มี.ค. 2013 - 12 มี.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Malaysian Agricultural Research and Development Institute ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables for Session 2 (Advances in technology to reduce postharvest losses and waste),27 พ.ย. 2013 - 27 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201567 ชื่อวิชา Multi Data Analysis for Agr Engi Resea,11 พ.ย. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบทำลายน้อยที่สุดโดยใช้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียนและองค์กรชุมชน แหล่งทุน :เงินอุดหนุน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2557,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>
Year Commercial 2
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด การใช้ประโยชน์ :การนำหลักการการทดสอบสมรรถนะเครื่องดพรวนจอบหมุน ใช้ในการทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ติดตั้งใบมีดจอบหมุนรุ่น BSM-40 (new model) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (ระเบียนโครงการ K0688/56) ต่อเนื่องเนื่องจากงานบริการวิชาการ โครงการการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจอบหมุน (ระเบียนโครงการ K0504/56),3 มิ.ย. 2013 - 31 ก.ค. 2013
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ประกอบกิจการผลิตอาหารปลาทำจากข้าวโพดยี่ห้อ "หมวย" นางสาวภาสินี ตั้งจิตเพียรโชค การใช้ประโยชน์ :โครงการพัฒนาวิชาการ เครื่องจ่ายอาหารปลาอัตโนมัติแบบกระพ้อหมุน,24 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013