การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 1990

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1990

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1990

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1990

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1990

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1990

0

Award

รางวัล ปี 1990

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>