Conference

Article
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บสำหรับการวางแผนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
12 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207555 ชื่อวิชา Geographic Information System for Irr.Eng.,25 ก.พ. 2014 - 25 ก.พ. 2014