การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2012

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

3

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>
Year Commercial 2
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มหาชน) สพพ.1 การใช้ประโยชน์ :การเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำข้อกำหนดงานและควบคุมการก่อสร้างอุปกรณ์ในโรงคัดแยกขยะ และการเดินระบบผลิตไบโอก๊าซจากขยะชุมชน ในพื้นที่เกาะช้ง,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :จัดสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยหมักเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป,19 ธ.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2014