การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201311 ชื่อวิชา Theory of Agricultural Machines,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01201322 ชื่อวิชา Agricultural Process Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Product Development,21 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,9 มิ.ย. 2009 - 9 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,3 พ.ย. 2009 - 3 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,11 พ.ย. 2009 - 11 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,10 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Sci. J., 40 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non-destructive soluble solids content evaluation of mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy,1 ม.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricltural Engineering,11 พ.ย. 2009 - 11 พ.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920142009 >>
Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>