การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2018

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับอาคารพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งทุน :ม.เกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247522 ชื่อวิชา Scrap Design,25 ธ.ค. 2018 - 25 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลกลาง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :๊Upcycling Hospital Waste,6 ธ.ค. 2018 - 27 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Circular Waste แหล่งทุน :Thailand Research Fund (TRF),1 ส.ค. 2018 - 27 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247522 ชื่อวิชา Scrap Design,5 เม.ย. 2018 - 27 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :BMA Hospital ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Upcycling Hospital Waste,6 เม.ย. 2018 - 29 พ.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Circular Waste แหล่งทุน :Thailand Research Fund,28 ธ.ค. 2018 - 27 ธ.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>