การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

13

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241332 ชื่อวิชา Landscape Architectural Constru. Disign IV,22 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับหลังคาที่มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 2556,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับหลังคาที่มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 2556,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย,12 ม.ค. 2013 - 12 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246597 ชื่อวิชา Seminar,17 ม.ค. 2013 - 17 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240463 ชื่อวิชา Lighting Design in Architecture,28 มิ.ย. 2013 - 28 มิ.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240463 ชื่อวิชา Lighting Design in Architecture,22 พ.ย. 2013 - 22 พ.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>